สถานการณ์ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในประเทศไทยถึง 10 ล้านคนหรือคิดเป็น 16% ของ ประชากร ทั้งหมด และในปี 2564 มีการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และมีประชากรผู้สูงอายุสูงถึง 20% ของประชากรไทยทั้งหมด!!

นิทรรศการออนไลน์ “เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย” จึงถูกจัดขึ้น เพื่อลบทัศนคติเชิง ลบของคนรุ่นใหม่ที่ว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความเสื่อมถอยและเป็นภาระของครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้วัยเด็กได้เรียนรู้และเข้าใจผู้สูงวัย รวมทั้งยังเป็น การสนับสนุนให้วัยทำงานสามารถเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพในสังคมได้

คลิกชมนิทรรศการออนไลน์