สื่อแนะนำ
ประจำเดือนกรกฎาคม

บทความสำหรับดูแลผู้สูงวัย

อีก 5 ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มาเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลท่านกันดีกว่า

1k
ซึมเศร้าในผู้สูงวัย รับมือได้

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุ ทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้าย ตนเอง ซึ่งผู้ดูแลจำต้องตระหนักถึงภาวะอันตรายดังกล่าว

 

1k
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยช่องปากสุขี

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่อง สำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุ รู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตาม ปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ มีผลสรุปจากงานวิจัยที่พบว่า หากทำความสะอาดช่องปากดีขึ้น อาจลดอัตราการ เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบของผู้สูงอายุในบ้านพัก คนชราได้ 1 ใน 10 ดังนั้นการดูแลช่องปากอย่างดี จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

1k
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส

คำวา “นวัตกรรม” มีความหมายที่หลากหลาย และหลากหลายมุมมอง  สำหรับ ‘เรา’ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การไดรวมสนับสนุนภาคีเครือขายในการดำเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพ และสรางวัฒนธรรมใหมของการสรางเสริมสุขภาพ ผานการพัฒนาองคความรู วิเคราะหภาคีและสนับสนุนโครงการยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนและรวม ผลักดันนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ถือวาเปนการรวมสราง ใหเกิดนวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ

สื่อมาใหม่
แนะนำศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.