ศูนย์บริการ

'สื่อการเรียนรู้สุขภาวะ'

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อ
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอด
การเรียนรู้ สู่การมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกมิติ

สื่อแนะนำ
ประจำเดือนกรกฎาคม

บทความสำหรับดูแลผู้สูงวัย

อีก 5 ปีประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ มาเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลท่านกันดีกว่า

1k
ซึมเศร้าในผู้สูงวัย รับมือได้

ภาวะซึมเศร้า (depression) เป็นภาวะที่พบบ่อย ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ซึ่งประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข บุคคลกลุ่มนี้จะมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้าได้สูงกว่าผู้สูงอายุ ทั่วไป ภาวะซึมเศร้านั้นมีโอกาสพัฒนาไปเป็น “โรคซึมเศร้า” ได้ในอนาคต นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะนำไปสู่การทำร้าย ตนเอง ซึ่งผู้ดูแลจำต้องตระหนักถึงภาวะอันตรายดังกล่าว

 

1k
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยช่องปากสุขี

การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเป็นเรื่อง สำคัญ เพราะปากและฟันที่สะอาดจะช่วยให้ผู้สูงอายุ รู้สึกสบาย ไม่เจ็บปวด ไม่มีกลิ่นปาก กินอาหารได้ตาม ปกติ ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ โดยเฉพาะปัญหาปอด ติดเชื้อจากการสำลัก (aspiration pneumonia) ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ มีผลสรุปจากงานวิจัยที่พบว่า หากทำความสะอาดช่องปากดีขึ้น อาจลดอัตราการ เสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบของผู้สูงอายุในบ้านพัก คนชราได้ 1 ใน 10 ดังนั้นการดูแลช่องปากอย่างดี จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข และส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วย

1k
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส

คำวา “นวัตกรรม” มีความหมายที่หลากหลาย และหลากหลายมุมมอง  สำหรับ ‘เรา’ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) การไดรวมสนับสนุนภาคีเครือขายในการดำเนินการดานการสรางเสริมสุขภาพ และสรางวัฒนธรรมใหมของการสรางเสริมสุขภาพ ผานการพัฒนาองคความรู วิเคราะหภาคีและสนับสนุนโครงการยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนและรวม ผลักดันนโยบายและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง ถือวาเปนการรวมสราง ใหเกิดนวัตกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพในหลากหลายรูปแบบ


การจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อดูแลกลุ่มประชากร :กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มโรคเรื้อรัง
44 View
ถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดสงขลา
16 View
ซึมเศร้าในผู้สูงวัย รับมือได้
1k View
คู่มือ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
73 View
คู่มือ การดูแลผู้สูงวัยช่องปากสุขี
1k View
ถอดรหัสนวัตกรรม สสส
1k View
เรื่องเล่าที่นอนลูกโป่ง
1k View
การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยด้านเศรษฐกิจ
1k View
วัฎฎะกรรมลำดวน : ที่นอนลูกโป่ง
1k View
โครงการกิจกรรมเรียนรู้และเข้าใจผู้สูงวัย
3k View
Copyright © 2017 ThaiHealth Promotion Foundation, All Rights Reserved.